info@lovis.sk, + 421 911 966 441

ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Energatický manažment môžeme (z pohľadu úspor) charakterizovať ako systematický proces monitorovania, kontrolovania a vykonávania opatrení smerujúcich k optimalizácii spotreby energie za účelom zníženia energetickej náročnosti a zlepšenia energetickej účinnosti.

Na dosiahnutie týchto cieľov sa používa hlavne metóda Monitoring and Targeting (M&T) – t.j. pravidelné  zbieranie prevádzkových údajov daného objektu, resp. objektov a ich  úrovní spotrieb energie  s cieľom odhaliť a vyriešiť anomálie v spotrebe alebo vo výdavkoch. M&T tiež poskytuje cenné sekundárne informácie, ktoré môžu byť použité pre rozpočtové prognózy, porovnávanie a čo je dôležité pre energetického manažéra i overovanie úspor energie ale aj vody. V dôsledku toho, M&T podporuje všetky aspekty energetického manažmentu.

VÝHODY APLIKÁCIE ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU (M&T)

 • trvalé znižovanie energetickej náročnosti prevádzok budov,
 • vysoká účinnosť M&T s vysokou pravdepodobnosťou zníženia ročných nákladov na energiu cca 5-10%,
 • pre prevádzkovateľa / investora predstavuje aj významnú príležitosť  na zvýšenie efektivity výroby či prevádzky a zlepšenie, konkurečného postavenia
 • identifikácia problémových miest a únikov energií,
 • sledovanie početnosti a charakteru porúch technologických zariadení, vyhodnocovanie a návrh opatrení na jeho zníženie, vrátane samotnej realizácie týchto opatrení,
 • presné zdokumentovanie dát, odstránenie nepresných údajov a príčin spotreby energie,
 • návrh jasných úsporných opatrení, ktoré sú podložené presnými dátami
 • spracovanie ucelených odhadov, koľko energie ušetrí dané opatrenie,
 • po aplikácii opatrení je možné detailne vyhodnotiť a porovnať výsledky s údajmi pred spustením opatrení,
 • zaistenie optimálnych dodávok energií s ohľadom na cenu a bezpečnosť,

OBJEKTY VHODNÉ NA PREVÁDZKU ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU

 • administratívne, podnikateľské centrá, úradné budovy,
 • výrobné, logisktické či skaldové haly a areály,
 • hotelové komplexy, penzióny, ubytovne
 • školy, internátypolikliniky, nemocnice, a pod.

NÁHĽADY VÝSTUPOV Z REFERENČNÝCH PROJEKTOV

 • lovis energeticky manazment
 • lovis energeticky manazment

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

Disponujeme osvedčeniami o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike podľa § 4 ods. 4 zákona č. 657/2004, ako aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora podľa § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

POSTUP

Postup pri  aplikácii energetického manažmentu M&T

 1.  Zadanie požiadavky / dopytu na naše kontakty – 0911 966 441, info@lovis.sk.
 2. Zisťovanie základných informácii: (typ prevádzky, režim fungovania, spotreba energií, projektová dokumentácia jestvujúceho stavu (najmä okótované pôdorysy a rezy všetkých podlaží a strechy), popis skladby obvodových stien, podláh, okien, brán, strechy objektu, popis jednotlivých technológií (výrobné, vykurovanie, chladenie, stlačený vzduch, osvetlenie, výroba pary a pod.).
 3. Harmonogram a realizácia obhliadok.
 4.  Návrh odporúčaného M&T manažmentu, tvorba cenovej ponuky a návrhu zmluvy.
 5. Po akceptácii cenovej ponuky (podpis zmluvy s rozsahom a dobou trvania).
 6. Implementácia systému M&T , priebežné – kontinuálne sledovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie dohodnutého rozsahu, prípadne celého energetického hospodárstva.
 7. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov, návrh opatrení, dohľad nad realizáciou opatrení.
 8. Spracovanie podkladov pre jednanie s dodávateľmi (i prípadne oberateľmi)  pre optimalizáciu dodávok energií s ohľadom na cenu a bezpečnosť.
 9. Spolupráca pri úprave procesov a smerníc, ktoré vplývajú na energetické hospodárstvo.
 10. Spolupráca pri plánovaných budúcich opatrení, resp. pri tvorbe koncepcie ďalšieho rozvoja energetického hospodárstva.

Veľmi radi s Vami prekonzultujeme Vaše predstavy, požiadavky a navrhneme najvhodnejšie riešenie