info@lovis.sk, + 421 911 966 441

Energetický audit

ČO JE ENERGETICKÝ AUDIT ?

Energetický audit definovaný podľa Zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti je: (§2 bod j) systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb; energetický audit musí byť vyvážený, reprezentatívny a založený na ekonomickom, environmentálnom a technickom hodnotení zohľadňujúcom životný cyklus výrobkov a služieb.

Podľa Vyhlášky č. 179/2015 o energetickom audite: (§2 bod 1) energetický audítor pri výkone energetického auditu:

ENERGETICKÝ AUDÍTOR

Energetický audítor zapísaný v zozname MH SR: Ing. Peter  Haľko, PhD. – 0911 966 441

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

Disponujeme osvedčeniami o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike podľa § 4 ods. 4 zákona č. 657/2004, ako aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora podľa § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

POSTUP

Postup pri výkone energetického auditu

1. Zadanie požiadavky / dopytu na naše kontakty – 0911 966 441, info@lovis.sk.
2. Zisťovanie základných informácii: (typ prevádzky, režim fungovania,množstvo odobranej elektrickej energie a plynu za tri roky v mesačnom vyjadrení, projektová dokumentácia jestvujúceho stavu (najmä okótované pôdorysy a rezy všetkých podlaží a strechy), popis skladby obvodových stien, podláh, okien, brán, strechy objektu, popis jednotlivých technológií (výrobné, vykurovanie, chladenie, stlačený vzduch, osvetlenie, výroba pary, ..).
3. Tvorba cenovej ponuky.
4. Po akceptácii cenovej ponuky (podpis objednávky, zmluvy s termínom odovzdania auditu).
5. Realizácia energetického auditu, počas ktorého je dôležitá maximálna súčinnosť oboch strán a dodanie kvalitných podkladov týkajúcich sa predmetu energetického auditu.

  • obhliadka spojená s tvorbou fotodokumentácie,
  • zber všetkých vstupných podkladov,
  • analýza vstupných pokladov,
  • návrh optimalizačných opatrení a ich komunikácia s objednávateľom,

7. Vypracovanie finálnej verzie Energetického auditu.
8. Administratíva spojená s realizáciou energetického auditu v zmysle zákona č. 321/2014.
9. Fakturácia a  platba za energetický audit.

Veľmi radi s Vami prekonzultujeme Vaše predstavy, požiadavky a navrhneme najvhodnejšie riešenie