info@lovis.sk, + 421 911 966 441

legislatívne služby

V rámci legislatívnych služieb pre našich zákazníkov zabezpečujeme spracovanie a nahlasovanie údajov na úrady a spoločnosti:

  • údaje sa nahlasujú pravidelne (na mesačnej báze) podľa požiadaviek distribučných spoločností , ÚRSO – Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Štatistický úrad SR a Ministerstvo hospodárstva SR,
  • na dennej báze podľa požiadaviek OKTE,
  • jednotlivé formuláre sa spracovávajú podľa typu zariadenia (FVZ, FVE,  Stanica Termochemického splyňovania,  Bioplynová stanica),
  • nahlasujú sa údaje (odberné miesto, mesiac, rok,  množstvo vyrobenej energie (s oddelením prípadnej spotrebovanej energie, energie na ktorú sa vzťahuje doplatok a pod.).

Veľmi radi s Vami prekonzultujeme Vaše predstavy, požiadavky a navrhneme najvhodnejšie riešenie